องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเพ็ชร ชาภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา
นายเพ็ชร ชาภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอุดมฤกษ์ แย้มกระโทก
นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม