องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางทัศนันท์ สุบิน น.ส.จันทร์เพ็ญ ปะติเก นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์ นายเจษฎา ทองใบ (ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์ฯ นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการเกษตร
(ว่าง) น.ส.สุภาภรณ์ นนทะสี พ.จ.อ.สมหมาย เตโพธิ์
นายวีระพงษ์ สีแก้ว (ว่าง)
นวก.ตรวจสอบภายใน จพง.ธุรการ จพง.ป้องกันฯ นักจัดการงานทั่วไป จพง.สาธารณสุข

นายมนต์ชัย ตาไธสง
น.ส.สุพัฒตรา เพียงโงก
นางพันสี แสนคำภา นางสมพาน ปักกะตา นายสงัด ครองปัญญา
ผช.นวก.เกษตร ผช.จพง.พัฒนาชุมชน แม่บ้าน แม่บ้าน จ้างเหมาบริการ

นายพิชิตร์ บังพิมาย นายคูณ ขาวพิมาย นายรณกฤต ศรีศิริวิบูลย์ นายประชิด แซ่เฮง นายวิชชากร ขันตี
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ