องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
กองคลัง

นายเพ็ชร ชาภักดี
รองปลัด รักษาราชการ ผอ.กองคลัง
 
นางสุดาพรรณ นามไพร

นางสาวพิมพิลา เทียมทะนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางฐิติพร สิงห์ทอง
นางอรอนงค์ บานสันเทียะ
นางสาวพรพิมล แคล้วภัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
   นางรัตนาภรณ์ ธรรมวัฒน์
 
   จ้างเหมาบริการ