องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

กองคลัง

นายเพ็ชร ชาภักดี
รองปลัด รักษาราชการ ผอ.กองคลัง
 
นางสุดาพรรณ นามไพร

นางสาวพิมพิลา เทียมทะนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางฐิติพร สิงห์ทอง
นางอรอนงค์ บานสันเทียะ
นางสาวพรพิมล แคล้วภัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
   นางรัตนาภรณ์ ธรรมวัฒน์
 
   จ้างเหมาบริการ