องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมกี่กระตุก
ผู้นำ : นางผาง เงาไพร
โทรศัพท์ : 01 4705385
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 245 หมู่ 6 บ้านหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240


ประวัติและการบริหารจัดการ
เนื่องจากสภาพการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ราษฎรนำโดยกลุ่มสตรีภายในหมู่บ้านได้คิดหาวิธีหารายได้ให้ครอบครัวเพิ่ม และจากสภาพหมู่บ้านหนองสายมีการปลูกหม่อนอยู่แล้ว จึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมเพื่อแปรรูปเป็นเส้นไหมขาย ต่อมาเส้นไหมที่กลุ่มผลิตได้มีมากขึ้น จึงได้ดำเนินการทอผ้าไหมที่ใช้กี่พื้นเมือง ต่อมาจึงมีวิวัฒนาการจากการศึกษาดูงานหมู่บ้านต่าง ๆ จึงใช้กี่กระตุกในการทอผ้าไหมซึ่งเป็นการประหยัดเนื้อที่มากกว่ากัน

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมกี่กระตุก
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สภาพการรวมตัว
สมาชิกจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นรายบุคคล แล้วนำมารวมกันผลิตโดยแบ่งผลกำไรตามจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของแต่ละบุคคล

อาณาเขต / ที่ตั้ง
มีเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 15 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ลวดลายที่ตลาดต้องการสมาชิกยังขาดความรู้
- ต้องการฝึกอบรมการสร้างลวดลายต่าง ๆ จากผู้มีความรู้
- ต้องการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
* ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม