องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
  1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางการสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
  1.2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  1.3 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
  1.4 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
  1.5 การเพิ่มศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  1.6 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
  1.7 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
   
2. ยุทธศาสตร์การการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
  2.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน
  2.2 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจในบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
  2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
  3.1 ส่งเสริมการพานิชย์และการลงทุน/ตลาดเพื่อการพานิชย์
  3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  3.3 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน
  3.4 เพิ่มความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
  3.5 เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3.6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ
  3.7 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
  3.8 พัฒนาส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3.9 พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน
   
4. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
  4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน
  4.2 การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
  4.3 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
  4.4 การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
  4.5 การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
  4.6 การปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
  4.7 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล
   
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  5.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำทางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  5.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
  5.3 การก่อสร้างและและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
  5.4 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก
  5.5 การขนส่งและการวิศวกรจราจร
  5.6 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
  5.7 การผังเมืองขอบงท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
   
6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  6.1 การจัดการศึกษา
            (1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรนาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
            (2) ส่งเสริมสนับนุนการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
            (3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยถานะให้สูงขึ้น
            (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
            (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
  6.3 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬากีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
  6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ
  6.5 การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวการพยาบาลการเสริมสร้างดูแล สุขภาพประชาชน และการควบคลุมการแพร่ระบาดของโรค
  6.6 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
  6.7 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬากีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
  6.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ
  6.9 การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวการพยาบาลการเสริมสร้างดูแล สุขภาพประชาชน และการควบคลุมการแพร่ระบาดของโรค
   
7. ยุทธศาสตร์นำแก้จน
  7.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
  7.2 ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  7.3 การพัฒนาลุ่มน้ำ
   
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
  8.1 พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
  8.2 การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
  8.3 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  8.4 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์