องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอลิษา มอญศิลา

นักวิชาการศึกษา

นางอนัญญา นันทะจันทร์
นางแสงดาว ไชยขันธุ์
นางรุ่งนภา ด่านแก้ว
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวสาวิตรี สืบสุนทร
นางสาวสุพรรษา ละออเอี่ยม
นางสมปอง ชาภักดี
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางญาดา แถมกลาง
นางฉลวย ฤทธิ์บุญ
นางสาวนฤมล เทียมทะนง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 


 

นางปัญญาพร พูนณรงค์
นางสวรรค์ จ่ารักษ์
นางสาวละอองดาว เลาะกลาง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 

นางสาวสุจิตรา อินทร์บำรุง
นางสาวกุลสตรี ลิ่งไธสง
นางสาวมันทนา สิงห์ทอง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ