องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

               ตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดยการแยกออกจากตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง ที่มาของชื่อตำบลมาจากคำว่า "หลุ่ง" เป็นสภาพพื้นที่ของตำบลที่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง รูปกระทะคว่ำน้ำฝนที่ตกมักจะไหลไปสู่เขตตำบลหลุ่งตะเคียน แต่น้ำส่วนใหญ่ขังไม่อยู่ เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินทราย คนเฒ่าคนแก่จึงเรียกว่า "หลุ่ง" ส่วนตะเคียนมาจากการค้นพบซากขอนต้นตะเคียนทองจำนวนมากในหลุ่งแห่งนี้ จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลหลุ่งตะเคียน "
 
               ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่๑๖ธันวาคม ๒๕๓๙ (๑๐๓๖) สภาตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา