องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

“ครอบครัวเข้มแข็ง คนมีคุณธรรม บริการทั่วถึง ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
พันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาท้องถิ่น
             1. การพัฒนา ครอบครัว ชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
             2. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืนและสมดุลย์
             3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองอย่างพอเพียง
             4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในครอบครัว ชุมชน องค์การ
             5 . การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
             1. การคมนาคมขนส่งทางบกทั่วถึง มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
             2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครองแบบธรรมมาภิบาล
             3. ครอบครัว ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบพอเพียง ตลอดจนมีคุณธรรม มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
             4. จัดการด้านกระบวนการ การเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอนการกระจายอำนาจภาครัฐสู่ท้องถิ่นเพื่อการบริการที่ดี
             5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี