องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
             องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอห้วยแถลง ประมาณ 24 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโบถส์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลงิ้ว ตำบลเมืองพลับพลา และตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคม ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
 
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน มีพื้นที่ทั้งหมด 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,500 ไร่ พื้นที่ บางแห่งยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แยกพื้นที่และการใช้ประโยชน์ ดังนี้
             1.  ที่ตั้งหมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ 1,533 ไร่
             2. สถานที่ราชการ จำนวนพื้นที่ 262 ไร่
             3. พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวนพื้นที่ 1,549 ไร่
             4. พื้นที่ป่าไม้ จำนวนพื้นที่ 3,308 ไร่
             5. ข้าวนาปี จำนวนพื้นที่ 18,242 ไร่
             6. ปอแก้ว จำนวนพื้นที่ 100 ไร่
             7. อ้อยโรงงาน จำนวนพื้นที่ 16,875 ไร่
             8. ไม้ผล / ไม้ยืนต้น จำนวนพื้นที่ 1,859 ไร่
             9. ไร่นาสวนผสม จำนวนพื้นที่ 150 ไร่

             10. อื่น ๆ จำนวนพื้นที่ 8,653 ไร่

 
ลักษณะภูมิประเทศ
             ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 - 180 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งน้ำจะไหลจากทางด้านตะวันตกของตำบล คือ ช่วงบ้านสระมะค่า ไหลผ่านบ้านสายทอง บ้านหนองสาย บ้านหลุ่งตะเคียน ไหลลงสู่ลำมาศตามลำดับ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย แร่ธาตุในดินต่ำ พืชหลักที่ปลูกได้แก่ข้าว อ้อย งา มันสำปะหลัง ฯลฯ มีลำน้ำหลัก 3 สาย ได้แก่ ลำห้วยมาศ ลำห้วยแถลง และลำห้วยตะเคียน
 
ประชากร
             จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ของตำบลหลุ่งตะเคียน มีจำนวนทั้งสิ้น 8,886 คน จำแนกเป็นชาย 4,521 คน หญิง 4,375 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 113 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,870 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตาราง

ลำดับ

ที่

บ้าน

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร์

จำนวนประชากรที่มีอยู่จริง

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

บ้านหลุ่งตะเคียน

บ้านตะแกรง

บ้านไผ่นกเขา

บ้านสรศักดิ์

บ้านสระมะค่า

บ้านหนองสาย

บ้านหลุ่งตาด่อน

บ้านกระทุ่มแท่น

บ้านโคกซาด

บ้านโนนเพ็ด

บ้านโคกรักษ์

บ้านสายทอง

บ้านพะไลพัฒนา

บ้านตะเคียนทอง

บ้านหนองนกเขา

405

339

360

160

370

404

200

240

154

185

128

427

89

376

332

398

367

362

131

373

392

197

213

145

179

138

418

114

380

323

803

706

722

291

743

796

397

454

298

364

266

845

203

756

655

405

339

360

160

370

404

200

240

154

185

128

427

89

376

332

398

367

362

131

373

392

197

213

145

179

138

418

114

380

323

803

706

722

291

743

796

397

454

298

364

266

845

203

756

655

164

141

133

60

165

1  48

98

120

56

69

71

173

43

124

145

 

รวม

4,521

4,375

8,886

4,521

4,375

8,886

1,870