องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
             การเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 37,226 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรรม จำนวน 1,543 ครัวเรือน
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
             ปั๊มน้ำมันก๊าด จำนวน 4 แห่ง
             โรงสี ( ขนาดเล็ก ) จำนวน 24 แห่ง