องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
             การเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 37,226 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรรม จำนวน 1,543 ครัวเรือน
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
             ปั๊มน้ำมันก๊าด จำนวน 4 แห่ง
             โรงสี ( ขนาดเล็ก ) จำนวน 24 แห่ง