องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมประชาคมขอมิติจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

     ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเสนอชื่อหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าชุมชน ป่าสาธารณะเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ

      เพื่อให้การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเปิดโอกาสให้ราษฎรได้ร่วมสนองงานตามโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมประชุมประชาคมขอมิติจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

การประชุมประชาคมขอมิติจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ