องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน

    รายละเอียดข่าว

      สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ประชาชน และเยาวชนเข้าร่วมดำเนินโครงการการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทั้งข้อมูลทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน ชุมชนเป้าหมายของโครงการครั้งนี้คือ บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 และบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15    เอกสารประกอบ

กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ