องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ 9 เม.ย. 2564 ]34
2 ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม-และจิตสำนึก-2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]34
3 แผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]37
4 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]33
5 โครงการวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]35
6 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคคลภายนอกองค์กร [ 30 เม.ย. 2563 ]33
7 ิกิจกรรมทำ MOU รักษาศิล 5 [ 20 ม.ค. 2563 ]37
8 ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 17 ม.ค. 2563 ]32
9 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน [ 17 ม.ค. 2563 ]33
10 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2563 ]35
11 รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคาระห์ผู้สูอายุ/ผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบ2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]34